برگزاری کلاس خوشنویسی در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده

کلاس خوشنویسی در کتابخانه شهدای نیکنام‌ده برگزار شد

 

1- جزوه شماره (5) اشعار فردوسی ( اگر داد باید که ماند که به جای…)

2- جزوه شماره (6) اشعار نظامی گنجوی ( مردم پرورده به جان پرورند...)

3- جزوه شماره (7) اشعار اخوان ثالث ( شعر میهن...)

 منبع: http://niknamdeh-shemiranat.blogfa.com/