عضویت رایگان کتابخانه ها

عضویت‌های رایگان سال 1397 کتابخانه‌های عمومی شهرستان شمیرانات

نام کتابخانه

                                         تاریخ عضویت رایگان

شهید باهنر

22/5/1397 ، 7/6/1397 ، 31/6/1397 ، 5/7/1397 ، 29/8/1397 ،25/9/1397

شهید محلاتی

22/5/1397 ، 31/6/1397 ، 5/7/1397 ،29/8/1397 ، 25/9/1397

شهدای لواسانات

22/5/1397 ،27/6/1397 ، 31/6/1397 ، 5/7/1397 ، 29/8/1397 ، 25/9/1397

شهدای امامه

3/5/1397 ، 22/5/1397 ، 31/6/1397 ، 5/7/1397 ، 29/8/1397 ، 25/9/1397

شهدای نیکنام‌ده

22/5/1397 ، 27/6/1397 ، 31/6/1397 ، 5/7/1397 ، 29/8/1397 ، 25/9/1397

اندیشه

3/5/1397 ، 22/5/1397 ، 31/6/1397 ، 5/7/1397 ، 29/8/1397 ، 25/9/1397

شهید حسینی فشم

22/5/1397 ، 31/6/1397 ، 5/7/1397 ، 29/8/1397 ، 25/9/1397

حافظ میگون

22/5/1397 ، 31/6/1397 ، 5/7/1397 ، 29/8/1397 ، 25/9/1397 ، 27/9/1397منبع: http://niknamdeh-shemiranat.blogfa.com/